Chính sách đổi trả hàng

Tng quan

Chính sách hoàn tin và tr hàng ca chúng tôi kéo dài 30 ngày. Nếu đã qua 30 ngày k t khi bn mua hàng, chúng tôi không th hoàn li đy đ hoc trao đi cho bn.

Đ đ điu kin đi tr, mt hàng ca bn phi chưa qua s dng và trong tình trng tương t như bn đã nhn đưc. Nó cũng phi trong bao bì gc.

Mt s loi hàng hóa đưc min tr li. Hàng hóa d hư hng như thc phm, hoa, báo hoc tp chí không đưc tr li. Chúng tôi cũng không chp nhn các sn phm là hàng hóa thân mt hoc v sinh, vt liu nguy him, cht lng hoc khí d cháy.

Các mt hàng không th tr li b sung:

Th quà tng

Sn phm phn mm có th ti xung

Đ hoàn tt vic tr hàng ca bn, chúng tôi yêu cu biên nhn hoc bng chng mua hàng.

Vui lòng không gi li đơn mua hàng ca bn cho nhà sn xut.

Có mt s tình hung ch hoàn li mt phn tin:

Bt k mt hàng nào không trong tình trng ban đu, b hư hng hoc thiếu các b phn mà không phi do li ca chúng tôi.

Bt k mt hàng nào đưc tr li hơn 30 ngày sau khi giao hàng

Tin hoàn li

Sau khi hàng tr li ca bn đưc nhn và kim tra, chúng tôi s gi email thông báo cho bn rng chúng tôi đã nhn đưc hàng tr li ca bn. Chúng tôi cũng s thông báo cho bn v vic chp thun hay t chi khon tin hoàn li ca bn.

Nếu bn đưc chp thun, thì khon tin hoàn li ca bn s đưc x lý và mt khon tín dng s t đng đưc áp dng cho th tín dng hoc phương thc thanh toán ban đu ca bn, trong vòng 07 ngày làm vic.

Hoàn tr tr hoc thiếu

Nếu bn chưa nhn đưc tin hoàn li, trưc tiên hãy kim tra li tài khon ngân hàng ca bn.

Sau đó, hãy liên h vi công ty phát hành th tín dng ca bn, có th mt mt thi gian trưc khi khon tin hoàn li ca bn đưc chính thc thông báo.

Tiếp theo liên h vi ngân hàng ca bn. Thưng có mt s thi gian x lý trưc khi khon tin hoàn li đưc thông báo.

Nếu bn đã làm tt c nhng điu này mà vn chưa nhn đưc tin hoàn li, vui lòng liên h vi chúng tôi theo đa ch tongdailydienlanh@gmail.com .

Các mt hàng gim giá

Ch nhng mt hàng có giá thông thưng mi có th đưc hoàn li tin. Các mt hàng gim giá không th đưc hoàn li.

S giao dch

Chúng tôi ch thay thế các mt hàng nếu chúng b li hoc b hư hng. Nếu bn cn đi nó đ ly cùng mt mt hàng, hãy gi email cho chúng tôi theo đa ch tongdailydienlanh@gmail.com và gi mt hàng ca bn đến: {đa ch vt lý}.

Nhng món quà

Nếu mt hàng đưc đánh du là quà tng khi đưc mua và vn chuyn trc tiếp đến bn, bn s nhn đưc tín dng quà tng cho giá tr hàng tr li ca bn. Sau khi nhn đưc mt hàng tr li, mt phiếu quà tng s đưc gi đến bn qua đưng bưu đin.

Nếu mt hàng không đưc đánh du là quà tng khi mua hoc ngưi tng quà đã chuyn đơn hàng đến tn tay đ tng bn sau đó, chúng tôi s gi tin hoàn li cho ngưi tng quà và h s tìm hiu v vic bn tr li hàng.

Vn chuyn tr li

Đ tr li sn phm, bn nên gi sn phm ca mình qua đưng bưu đin đến văn phòng chúng tôi.

Bn s chu trách nhim thanh toán chi phí vn chuyn ca riêng bn cho vic tr li hàng ca bn. Chi phí vn chuyn không đưc hoàn li. Nếu bn nhn đưc tin hoàn li, chi phí vn chuyn tr li s đưc khu tr vào khon tin hoàn li ca bn.

Tùy thuc vào nơi bn sng, thi gian đ sn phm đưc đi đến tay bn có th khác nhau.

Nếu bn đang tr li các mt hàng đt tin hơn, bn có th cân nhc s dng dch v vn chuyn có th theo dõi hoc mua bo him vn chuyn. Chúng tôi không đm bo rng chúng tôi s nhn đưc hàng tr li ca bn.

Cn giúp đ?

Liên h vi chúng tôi theo đa ch tongdailydienlanh@gmail.com nếu có câu hi liên quan đến vic hoàn li tin và tr hàng.