Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BO MT

a) Mc đích và phm vi thu thp

Vic thu thp d liu ch yếu trên website bao gm: h tên, email, đin thoi, đa ch khách hàng trong mc liên h. Đây là các thông tin mà chúng tôi cn khách hàng cung cp bt buc khi gi thông tin nh tư vn hay mun mua sn phm và đ chúng tôi liên h xác nhn li vi khách hàng trên website nhm đm bo quyn li cho ngưi tiêu dùng.

Khách hàng s t chu trách nhim v bo mt và lưu gi mi hot đng s dng dch vi thông tin mà mình cung cp và hp thư đin t ca mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhim thông báo kp thi cho webiste chúng tôi v nhng hành vi s dng trái phép, lm dng, vi phm bo mt, lưu gi tên đăng ký và mt khu ca bên th ba đ có bin pháp gii quyết phù hp.

b) Phm vi s dng thông tin

Chúng tôi s dng thông tin khách hàng cung cp đ:

– Liên h xác nhn đơn hàng và giao hàng cho khách hàng khi nhn đưc yêu cu t khách hàng;

– Cung cp thông tin v sn phm đến khách hàng nếu có yêu cu t khách hàng;

– Gi email tiếp th, khuyến mi v hàng hóa do chúng tôi bán;

– Gi các thông báo v các hot đng trên website

– Liên lc và gii quyết vi khách hàng trong nhng trưng hp đc bit;

– Không s dng thông tin cá nhân ca khách hàng ngoài mc đích xác nhn và liên h có liên quan đến giao dch

– Khi có yêu cu ca cơ quan tư pháp bao gm: Vin kim sát, tòa án, cơ quan công an điu tra liên quan đến hành vi vi phm pháp lut nào đó ca khách hàng.

c) Thi gian lưu tr thông tin;

D liu cá nhân ca khách hàng s đưc lưu tr cho đến khi có yêu cu ban qun tr hy b. Còn li trong mi trưng hp thông tin cá nhân khách hàng s đưc bo mt trên máy ch ca chúng tôi

d) Nhng ngưi hoc t chc có th đưc tiếp cn vi thông tin đó

Đi tưng đưc tiếp cn vi thông tin cá nhân ca khách hàng thuc mt trong nhng trưng hp sau:

– Nhân viên ca công ty

– Các đi tác có ký hp đng thc hin 1 phn dch v ca Công Ty. Các đi tác này s nhn đưc nhng thông tin theo tha thun hp đng (có th 1 phn hoc toàn b thông tin tùy theo điu khon hp đng) đ tiến hành h tr khách hàng s dng dch v do Công ty cung cp.

đ) Đa ch ca đơn v thu thp và qun lý thông tin, bao gm cách thc liên lc đ ngưi tiêu dùng có th hi v hot đng thu thp, x lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

Công ty TNHH NXD

Đa ch: Lô B, Khu căn h Bàu Cát 2, Đưng s 1, P. 10, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Hotline: 0932 101 756

e) Phương thc và công c đ ngưi tiêu dùng tiếp cn và chnh sa d liu cá nhân ca mình trên h thng thương mi đin t ca đơn v thu thp thông tin:

Khách hàng có quyn t kim tra, cp nht, điu chnh hoc hy b thông tin cá nhân ca mình bng cách liên h vi ban qun tr website thc hin vic này.

Khách hàng có quyn gi khiếu ni v ni dung bo mt thông tin đ ngh liên h Ban qun tr ca website. Khi tiếp nhn nhng phn hi này, chúng tôi s xác nhn li thông tin, trưng hp đúng như phn ánh ca Khách hàng tùy theo mc đ, chúng tôi s có nhng bin pháp x lý kp thi.

f) Cơ chế tiếp nhn và gii quyết khiếu ni ca ngưi tiêu dùng liên quan đến vic thông tin cá nhân b s dng sai mc đích hoc phm vi đã thông báo:

Thông tin cá nhân ca Khách hàng đưc cam kết bo mt tuyt đi theo chính sách bo v thông tin cá nhân. Vic thu thp và s dng thông tin ca mi Khách hàng ch đưc thc hin khi có s đng ý ca khách hàng đó tr nhng trưng hp pháp lut có quy đnh khác.

Không s dng, không chuyn giao, cung cp hay tiết l cho bên th 3 nào v thông tin cá nhân ca Khách hàng khi không có s cho phép đng ý t Khách hàng.

Trong trưng hp máy ch lưu tr thông tin b hacker tn công dn đến mt mát d liu cá nhân Khách hàng, chúng tôi s có trách nhim thông báo v vic cho cơ quan chc năng điu tra x lý kp thi và thông báo cho Khách hàng đưc biết.

Bo mt tuyt đi mi thông tin giao dch trc tuyến ca Khách hàng bao gm thông tin hóa đơn kế toán chng t s hóa

Ban qun lý yêu cu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phi cung cp đy đ thông tin cá nhân có liên quan như: H và tên, đa ch liên lc, email, đin thoi,., và chu trách nhim v tính pháp lý ca nhng thông tin trên. Ban qun lý không chu trách nhim cũng như không gii quyết mi khiếu ni có liên quan đến quyn li ca Khách hàng đó nếu xét thy tt c thông tin cá nhân ca Khách hàng đó cung cp khi đăng ký ban đu là không chính xác.